Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Schok&Pomp B.V.
 2. Training: een door Schok&Pomp verzorgde training of cursus, waaronder een In-company, training, her- of bijscholing, KNMG geaccrediteerde trainingen, praktijksessie, Examen (indien expliciet overeengekomen), studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van training. Een Training kan onderverdeeld zijn in een of meerdere module(s) en kan verspreid zijn over meerdere momenten.
 3. Trainingkosten: de kosten van de Training inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de Website(s).
 4. Trainingsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, powerpoint presentaties, webinars, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook (zowel digitaal (bijv. e-learning) als op fysieke dragers), dat wordt gebruikt als onderdeel van de training.
 5. Schok&Pomp = Schok&Pomp B.V.
 6. Examen: een examen voor een Training dat door een Partner van Schok&Pomp wordt afgenomen en, indien expliciet overeengekomen tussen Schok&Pomp en de Klant, onderdeel is van de betreffende Training.
 7. In-Company: een Training die Schok&Pomp verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers, eventueel op de/een eigen locatie van de klant.
 8. Inschrijving: De aanmelding door de klant (consument of zakelijk), zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 en lid 2, voor de afname van en/of deelname aan een training, waarmee de Klant een Overeenkomst met Schok&Pomp aangaat.
 9. Klant: (i) elke particulier (consument) dan wel (ii) elk bedrijf, elke instelling, elke ondernemer (niet zijnde consument) die bij Schok&Pomp een training afneemt.
 10. Locatiekosten: de kosten met betrekking tot de locatie die ten behoeve van een training ter beschikking wordt gesteld, waaronder de zaalhuur en de catering.
 11. Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Schok&Pomp en een klant met betrekking tot het verzorgen van een training door Schok&Pomp, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
 12. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 13. Serviceduur: Periode waarin de Klant recht heeft op service- en dienstverlening van Schok&Pomp en toegang tot de online leeromgeving van de Training.
 14. Website(s): de website(s) van Schok&Pomp https://Schok&Pomp.nl

 

Artikel 2 – SCHOK&POMP

 • Schok&Pomp
 • Kantooradres: Koningin Wilhelminalaan 5, 3527 LA Utrecht
 • Telefoonnummer: 0619033978  (bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur)
 • E-mailadres:  info@schokenpomp.nl
 • KvK-nummer: 76475492
 • Btw-identificatienummer: NL 8606.37.001 B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen, contracten, diensten en trainingen van Schok&Pomp en op alle door Schok&Pomp gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3.
 2. Door het aangaan van een Overeenkomst met Schok&Pomp aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Schok&Pomp wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Schok&Pomp en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Schok&Pomp een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of het verbreken van de verbinding van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Schok&Pomp en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Schok&Pomp brengt het aanbod digitaal (onder meer via de Websites) en/of schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de training en/of van het trainingsmateriaal dat deel uitmaakt van de training. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit trainingsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 • de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
 • wanneer de Training start;
 • de voorwaarden waaronder de Training doorgaat en/of eventueel niet doorgaat;
 • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Training deel te mogen nemen;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten, btw en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de Overeenkomst.
 1. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en staan tevens vermeld op de Websites. Op verzoek van de Klant zal Schok&Pomp een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
 • de identiteit en het adres van Schok&Pomp, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 • het recht van de klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 8;
 • de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De Klant gaat een Overeenkomst met Schok&Pomp aan door middel van de Inschrijving voor de Training. Inschrijving voor een Training vindt onder meer plaats (i) via (het formulier op) de Websites, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Schok&Pomp verstrekte digitale inschrijfformulier, (iv) via een landingspagina van een derde partij of (v) via een (zakelijk) contract.
 2. Indien de Klant een particulier (consument) is komt de Overeenkomst tot stand op het moment waarop Schok&Pomp schriftelijk de Inschrijving voor een training aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende training.
 3. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de training verstaan: het verschaffen van toegang tot het trainingsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. Schok&Pomp is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde training te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Schok&Pomp gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Schok&Pomp. Schok&Pomp kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 – Serviceduur

 1. Na het tot stand komen van de Overeenkomst met een Klant die een particulier (consument) is, dient de Klant binnen zes (6) maanden met de Training te beginnen en binnen een (1) jaar de Training (inclusief eventuele praktijksessies en/of het Examen) af te ronden. Bij overschrijding van een van deze termijnen verstrijkt de Serviceduur en beëindigt de Overeenkomst van rechtswege en bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Schok&Pomp betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 2. Na het tot stand komen van de Overeenkomst met een klant die geen particulier (consument) is, kan de klant dan wel de deelnemer die de training gaat volgen gedurende de gehele contractperiode beginnen met de training. Nadat de training is aangevangen dient de klant dan wel de deelnemer die de Training gaat volgen binnen zes (6) maanden de Training, dat wil zeggen de digitale module (e-learning) af te ronden. Vervolgens dient de Klant dan wel de deelnemer die de Training gaat volgen binnen zes (6) maanden de eventuele praktijksessie te volgen en af te ronden en het eventuele Examen af te leggen. Bij overschrijding van een van deze termijnen verstrijkt de Serviceduur en beëindigt de Overeenkomst van rechtswege en bestaat er geen recht op enige restitutie van he door de Klant aan Schok&Pomp betaalde of nog verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 – Wijziging Training

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Training naar het oordeel van Schok&Pomp onvoldoende is, staat het Schok&Pomp vrij om de betreffende Training op een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip te laten plaatsvinden.
 2. In geval de Klant de locatie, datum en/of tijdstip van de praktijksessie en/of Examen binnen 48 uur voor aanvang van de praktijksessie en/of Examen wenst te wijzigen geldt dat Schok&Pomp gerechtigd is de volledige trainingkosten (per gewijzigde module) bij de Klant in rekening te brengen.

 

Artikel 8 – Beëindiging en wijziging

Overeenkomst op Afstand

Producten, praktijksessies en Examens (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd)

 1. Indien de Klant een particulier (consument) is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van producten, waaronder Trainingsmateriaal (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd), praktijksessies en/of Examens het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van producten, waaronder Trainingsmateriaal (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd), gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van praktijksessies en/of Examens (niet zijnde digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd) gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van de bevestiging, zoals vermeld in artikel 5 lid 2.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 dient de Klant het ontvangen Product en/of Trainingsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Schok&Pomp terug te zenden. Schok&Pomp is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.

De Klant dient zorgvuldig om te gaan met het Product en/of Trainingsmateriaal en de verpakking. De Klant zal het Product en/of Trainingsmateriaal slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en/of kenmerken van het Product en/of Trainingsmateriaal vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product en/of Trainingsmateriaal slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 1 bestaat als de praktijksessies en/of Examens is aangevangen/afgelegd voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd (bijv. e-learning)

 1. In tegenstelling tot hetgeen in lid 1 is bepaald kan een Overeenkomst op Afstand, die betrekking heeft op de koop van een Training en/of Trainingsmateriaal zijnde digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, niet na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand door de Klant worden ontbonden, mits (i) de uitvoering van de Overeenkomst op Afstand is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en (ii) de Klant heeft verklaard daarmee zijn herroepingsrecht te verliezen.
 2. Wijzigen Training

Schok&Pomp kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Training wijzigen naar een andere Training. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Training ligt uitsluitend bij Schok&Pomp. Schok&Pomp zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125, – (EUR 50,- als het Trainingsgeld exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-) plus de eventuele meerprijs van de nieuwe Training, exclusief btw, bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Schok&Pomp tot het wijzigen van de Training deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Training, te voldoen. Een In-company kan uitsluitend na onderling overleg met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

 1. Schok&Pomp behoudt zich het recht voor om een Training te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Training.

Artikel 9 – Examens

 1. Indien van toepassing, wordt een Training afgesloten met een Examen (afgenomen door een partner van Schok&Pomp) dan wel met een examen dat wordt afgenomen door extern exameninstituut (anders dan een partner van Schok&Pomp).
 2. Afhankelijk hetgeen is overeengekomen, vindt inschrijving voor een (herkansing van een) Examen plaats

(i) overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden dan wel (ii) bij de partner van Schok&Pomp die het Examen afneemt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een (herkansing van een) Examen, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor (de herkansing van) een Examen.

 1. Indien expliciet overeengekomen tussen Schok&Pomp en de Klant, vormt het Examen een integraal onderdeel van de Training. De examen- en diplomakosten maken in dat geval een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Training. Indien de prijs van een Examen tussentijds wijzigt, behoudt Schok&Pomp zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de Klant.
 2. Op het Examen is het examenreglement van de partner van Schok&Pomp (die het Examen afneemt) van toepassing.
 3. Schok&Pomp en/of een partner van Schok&Pomp verstrekt het certificaat of diploma van de Training nadat (i) aan alle eisen van de Training is voldaan, (ii) aan alle eisen van het Examen(reglement) is voldaan, en (iii) de totale kosten voor de Training (inclusief de examenkosten) door de Klant zijn voldaan. Schok&Pomp dan wel een partner van Schok&Pomp verstrekt het certificaat of diploma op naam van de persoon zoals opgegeven door de Klant bij de inschrijving. De extra kosten voor een aangepast certificaat of diploma of voor een kopie zijn voor rekening van de Klant en zijn vermeld. Schok&Pomp aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de door een partner van Schok&Pomp afgenomen Examen.
 4. Indien een exameninstituut anders dan een partner van Schok&Pomp een examen voor een Training zal afnemen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings-)voorwaarden van een dergelijk examen. Schok&Pomp aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met dergelijke examens.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Indien de Klant een particulier (consument) is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van een (online) betaling via de Website(s). De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan Schok&Pomp. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door Schok&Pomp. Indien de Klant geen particulier (consument) is, vindt betaling uitsluitend plaats middels facturen.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Training in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij Inschrijving voor een Training aan te geven en deze kan na Inschrijving voor een Training niet worden gewijzigd.
 3. Indien de Klant geen particulier (consument) is, dient de betaling uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Schok&Pomp streeft ernaar de (eerste) zakelijke factuur twee weken voor aanvang van de Training aan de Klant te verzenden. Schok&Pomp hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. De Klant dient de volledige kosten van een in-company voorafgaand aan de eerste bijeenkomst aan Schok&Pomp te hebben voldaan.
 5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Schok&Pomp de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Schok&Pomp moet maken om het aan Schok&Pomp toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier (consument) is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Schok&Pomp de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 8. Indien de Klant een particulier (consument) is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Training mede is aangegaan en/of de Overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Klant, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Schok&Pomp op grond van de Overeenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

 

Artikel 11 – Legitimatie

 1. Bij Inschrijving voor een Training is de Klant verplicht de correcte en volledige gegevens van de Klant en, voor zover van toepassing, de volledige gegevens (zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs) van de deelnemer die de Training gaat volgen, te vermelden.
 2. Ieder die een Training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de praktijksessie en/of het Examen de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 en, indien van toepassing, het behaalde theorie-certificaat in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de instructeur, trainer of een andere functionaris van de Training, te tonen.

 

Artikel 12 – Prijs

 1. De kosten van iedere Training en de betalingswijze (alsmede of voor die Training betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld op de Website(s). De Locatiekosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Training.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, certificaat prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Schok&Pomp worden doorberekend aan de Klant.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid, overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. In het geval dat Schok&Pomp aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Training, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten) doch niet overschrijdende het bedrag gelijk aan de door de Klant reeds betaalde trainingskosten.
 2. Schok&Pomp is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Training.
 3. Schok&Pomp is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Training. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de instructeur of trainer of via het Trainingsmateriaal, de Website(s) of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Training.
 4. Schok&Pomp is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Schok&Pomp verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Schok&Pomp of die door Schok&Pomp zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).
 6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Training, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Training is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
 7. Schok&Pomp is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van Schok&Pomp, zonder dat Schok&Pomp tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

Indien Schok&Pomp als gevolg van een overmachtssituatie gedurende een periode van één maand of langer niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

 1. Van overmacht aan de zijde van Schok&Pomp is sprake indien Schok&Pomp verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van directie en/of andere leidinggevenden binnen Schok&Pomp.
 2. In geval Schok&Pomp door overmacht of door onvoorziene omstandigheden verhinderd is de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, heeft Schok&Pomp het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn. In deze gevallen is Schok&Pomp verplicht de Klant zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

 

Artikel 14 – Levering Trainingsmateriaal

 1. Schok&Pomp levert het Trainingsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Training aan de Klant.
 2. Alle door Schok&Pomp gehanteerde leveringstermijnen van Trainingsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Schok&Pomp bekend waren. Schok&Pomp aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 3. Schok&Pomp is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan.
 4. Bij verzending van Trainingsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

 

Artikel 15 – Uitval instructeur of docent /  trainer / examenbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent, instructeur, trainer of een examenbeoordelaar zal Schok&Pomp dan wel de desbetreffende partner van Schok&Pomp – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Schok&Pomp de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende praktijksessie alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Examen alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een instructeur, trainer of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Schok&Pomp zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van (alternatieve) les- en/of examendagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een instructeur, trainer of een examenbeoordelaar.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Training of een Examen annuleren vanwege de uitval van een instructeur, trainer of een examenbeoordelaar, of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een instructeur, trainer en/of een examenbeoordelaar.

 

Artikel 16 – Vertrouwelijkheid

 1. Schok&Pomp, haar personeel en/of voor Schok&Pomp ingeschakelde personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Schok&Pomp conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 17 – Persoonsgegevens

 1. Schok&Pomp verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy verklaring van Schok&Pomp. De Klant garandeert dat de aan Schok&Pomp verstrekte, of op verzoek van Schok&Pomp verwerkte persoonsgegevens worden verwerkt conform de Verwerkersvoorden in Bijlage 1, in ieder geval inhoudende de garantie dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Schok&Pomp en daarvoor hun toestemming hebben gegeven.

 

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Schok&Pomp verstrekte en samengestelde Trainingsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Schok&Pomp. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Schok&Pomp.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Training is afgenomen, aan Schok&Pomp verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

 

Artikel 19 – Partners

 1. Schok&Pomp is gerechtigd een Training of gedeelten daarvan (waaronder een Examen) door een partner te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en Schok&Pomp en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Schok&Pomp en de Klant is overeengekomen.

 

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen door Schok&Pomp worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving via mail of door middel van een algemene kennisgeving op de Website(s).

 

Artikel 21 – Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, diensten en/of Training van Schok&Pomp dienen schriftelijk (per e-mail) binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, te worden ingediend bij de directie van Schok&Pomp.

Klantenservice e-mailadres: info@schokenpomp.nl

 1. Schok&Pomp zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Schok&Pomp de Klant daarvan, binnen de termijn van 14 dagen, op de hoogte stellen en daarbij een indicatie geven wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De Klant dient Schok&Pomp in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 2. Indien partijen er, met inachtneming van de in artikel 21 lid 2 gestelde termijn, onderling niet uitkomen zal de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. De onafhankelijke derde stelt de Klant in de gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten. Dit kan achterwege gelaten worden, indien de Klant heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is. De uitspraak van de onafhankelijke derde is voor alle partijen bindend.

 

Artikel 22 – Geschillen

 1. De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventuele geschillen worden, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 21, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

–    Aan:           Schok&Pomp

Koningin Wilhelminalaan 5, 3527 LA Utrecht

Tel: 0619033978

info@schokenpomp.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

De Trainingslocatie

Kon. Wilhelminalaan 5, 3527 LA Utrecht
Email: info@schokenpomp.nl
Telefoon: 06 4323 6021